ANUNȚ

privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj organizează în perioada mai 2016, ia sediul său din Cluj-Napoca, Piața Ștefan ce! Mare nr. 1, județul "CÎuj, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice:

1 post de grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beciean, județul Bistrița-Năsăud;

1 post de grefier ia Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;

1 post de grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou, județul Sălaj.

 

 

Concursul se va desfășura cu respectarea dispozițiilor Hotărârii nr. 126/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica și bibliografia sunt aprobate prin Hotărârea nr, 169 din 16 februarie 2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Anexa 3.

La concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier ia unitățile de parchet menționate au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a)         au cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de

exercițiu;

b)         nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o
bună reputație;

cunosc limba română;

sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

 

f) posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Dosarele de concurs se depun până la data de 22 aprilie 2016, la grefa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj,

La înscriere candidații vor primi formularul cererii tipizate, precum și tematica și bibliografia aprobate pentru concursul la care participă.

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

cerere tipizată;

actul de identitate (copie);

diploma de studii superioare juridice (copie);

cedificatul de cazier judiciar;

certificatul de cazier fiscal;

caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită;

datele rezultate din evidenta operativă a organelor judiciare;

h)         curriculum vitae;

i). adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea funcției;

j) chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs,

 

Certificarea copiilor de pe actele prevăzute la lit. b) și c) se face de către un membru al comisiei de organizare a concursului, prin aplicarea mențiunii "Conform cu originalul."

Taxa de înscriere la concurs este în cuantum de 150 lei.

Examinarea candidaților se face prin susținerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere, precum și a unei probe scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară,

Susținerea probei practice va avea loc în data de 12 mai 2016.

Susținerea probei scrise va avea loc în data de 13 mai 2016,

Locul și programul desfășurării celor două probe se va stabili ulterior în funcție de numărul candidaților înscriși și vor face obiectul unui alt anunț.

Tematica și bibliografia pentru concurs sunt afișate la sediul și pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, precum și pe pagina de internet a Școiii Naționale de Grefieri.

 

Comisia de organizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casetă text: i

TEMATICĂ-2016

 

PROCEDURA PENALĂ

 

I.      Partea generală

1.         Reguli de baza și acțiunile in procesul penal

Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale;

Acțiunea penala și acțiunea civila în procesul penal.

2.         Participanții

Dispoziții generale;

Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești;

Competența judecătorului de drepturi 51 libertăți ?i a judecătorului de cameră preliminară;

Incompatibilitatea și strămutarea;

Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;

•           Inculpatul și drepturile acestuia;

Partea civilă și drepturile acesteia;

Partea responsabila civilmente și drepturile acesteia;

Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea,

3.         Probele și mijloacele de probă

Reguli generale;

Audierea persoanelor;

Percheziția domiciliara;

•           Percheziția informaticii',

-           Expertiza și constatarea.

4.         Măsurile preventive

5- Acte procesuale și procedurale comune

•           Citarea, comunicarea actelor procedurale» mandatul de aducere;

Termenele;

Cheltuielile judiciare;

Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni

vădite;

-           Nulitățiile

 

 

Partea spedala

 

Urmărirea penală

-           Dispoziții generale;

Sesizarea organelor de urmărire penală;

Efectuarea urmăririi penale;

Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței.

 

Camera preliminară

Judecata

 

Dispoziții generale;

Judecata în prima instanță;

Apelul;

Căite extraordinare de atac (contestația în anulare și revizuirea).

 

4,         Proceduri speciale

Acordul de recunoaștere a vinovăției;

Procedura in cauzele cu infractori minori,

 

 

PROCEDURĂ CIVILĂ

 

1,         Participanții ta procesul civil

Judecătorul, Incompatibilitatea;

PSrțile. Folosința și exercițiul drepturilor procedurale;

Reprezentarea părților în judecata,

2.         Actele de procedură

Forma cererilor; •   Citarea și comunicarea actelor de procedura;

3,         Procedura în fața primei instanțe

Cererea de chemare »n judecată;

întâmpinarea;

Cererea reconvențională;

Judecata. Dispoziții generale;

Probele. Dispoziții generale;

Hotărârile judecătorești. Dispoziții generale;

4.         Căile de atac

-           Dispoziții generale.

 

 

 

ORGANIZARE JUDICIARĂ

1.         Legea ț»r 304/2004 privind organizarea judiciară, republicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 827 din 13.09.2005 cu modificările și completările ulterioare;    
TITLUL 1. Dispoziții generale

TITLUL IU. Ministerul Public

TITLUL VI. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor

2.         Legea nr. 567/1004 privind statutul personalului Auxiliar de specialitate al instanțelor
judecătorești și al parchetelor dc pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul
Institutului Național de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr.
1197 din 14.12,2004, cu modificările și completările ulterioare:

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

CAPITOLUL II, Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al

parchetelor de pe lângă acestea

CAPITOLUL UI- Școala Națională de Grefieri

CAPITOLUL IV. Numirea, promovarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea CAPITOLUL V. Delegarea, detașarea și transferul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

CAPITOLUL VL Drepturile și îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

CAPITOLUL VIL Răspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al

parchetelor de pe lângft acestea

CAPITOLUL VIII, Dispoziții tranzitorii și finale

 

3.         Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr.
2632/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. ¿23 bis din 26.08.2014» cu modificările și
completările ulterioare:

TITLUL l.   Dispoziții generale

TITLUL VII, Organizarea, funcționarea si atribuțiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor.

 

4. Regulamentul dc organizare ți funcționare a Direcției dc Investigare a Infracțiunilor dc Criminalitate Organi>jUă 51 Terorism aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr, 1226/CH5.04.2009 publicat In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367 din 1.06.200? cu modificările și completările ulterioare: Titlul VII - Structura centrală a DIICOT

Capitolul X - Organizarea și atribuțiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a DIICOT Titlul VIII- Structura teritoriala a DIICOT

Capitolul IV ~ Atribuțiile grefierului șef serviciu

Capitolul V - Atribuțiile personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex.

 

 

 

5.         Regulamentul de Ordine interioară ai Direcției Naționale Anticorupție aprobat prin Ordinul nr.1643/2015 al Ministrului Justiției, publicat în Monitorul Oficial nr. 350 din 21 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;    
TITLUL VII - Structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție

Capitolul IV - Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, registratura, grefa, arhiva și relații cu publicul

- Secțiunea 1 Conducerea, structura și atribuțiile Serviciului resurse umane, perfeeponare profesionala și documentare, registratura, grefa, arhiva și relații eu publicul

TITLUL IX *~ Atribuțiile personalului dtn cadrul Direcției Naționale Anticorupție Capitolul IV - Atribuțiile personalului auxiliar de specialitate

6.         Codul deontologic ai personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al

parchetelor, aprobai prin Hotărârea nr, 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005.

 

 

BIBLIOGRAFIE

1. Codul de procedura penală din 2010, publicat in M.Of. nr. 486/15.07.2010,. cu modificările și completările ulterioare.

2. Codul de procedură civilă din 2010, republicat în M.Of. nr. 247/10,04.2015, cu modificările și completurile ulterioare.

3. Legea nr. 304/2004 privind orgsnlzarea judiciară, republicata în Monitorul Oficial, Partea 1, nr, 82? din 13.09.2005 cu modificările și completările ulterioare.

4. Lege» nr, 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor Judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, publicata în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 1Í 97 din 14.12,2004, cu modificările și completările ulterioare-

5. Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2632/2014, publicat în Monitorul Oficial» Partea I, nr. $23 bis din 26.08.2014, cu modificările șt completările ulterioare:

6. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției dc Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. I2267C/15.04.2009 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367 din 1.06.2009 cu modificările și completările ulterioare

7. Regulamentul dc Ordine Interioară al Direcției Naționale Anticorupție aprobat prin Ordinul nr. 1643/2015 al Ministrului Justiției, publicat în Monitorul Oficial nr. 350 din 21 mai 2015, cu modificările și completurile ulterioare.

8. Codul deontologie al personalului auxiliar de specialitate al Instanțelor judecătorești și al parchetelor, aprobat prin Hotărârea nr, 145/2005 din 26,04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6.05.2005.

 

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice alta documentație, Actualizate, în raport cu modificările legislative intrate în vjgoare până ta data publicării anunțului privind organizare» concursului.